top of page

0-5 months

№ Lesson

1 Ukemi, O-Goshi, Uki-Goshi

2 Ippon-Seoi-Nage

3 Morote-Seoi-Nage

4 O-Soto-Gari

5 О-Uchi-Gari

6 Hiza-Guruma

7 Kumi Kata

8 Drop-Seoi-Nage, Kumi Kata

9 O-Soto-Guruma, Kumi Kata

10 Ashi-Guruma ; O-Guruma

5-10 months

10-15 months

15-20 months

20-25 months

bottom of page